O projekcie

 

Celem współczesnej edukacji jest wyposażenie ucznia w kompetencje kluczowe, rozbudzenie w nim zainteresowania otaczającym go światem, zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Wymaga to od pedagogów specjalnego podejścia do ucznia i nauczania, poszukiwania najefektywniejszych metod kształcenia.
Specyfika nauk matematyczno – przyrodniczych podąża w stronę nauczania empirycznego, opartego na doświadczeniach i obserwacjach, oraz zaangażowaniu zarówno ucznia jak i nauczyciela. Metoda ta wymaga dostępu do nowocześnie wyposażonych pracowni i odpowiedniego przygotowania nauczycieli.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych poprzez stworzenie warunków do nauczania i uczenia się eksperymentalnego nauczycielom i uczniom nyskich szkół prowadzonych przez Gminę Nysa.
Realizacja projektu polega na utworzeniu „Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania” przy Gimnazjum nr 2 w Nysie. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nysa, a realizatorem projektu – Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.
Projekt jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Nysa. W ramach realizacji projektu powstały cztery w pełni wyposażone pracownie dydaktyczne:
• matematyczno -informatyczna,
• fizyczna,
• chemiczna,
• biologiczno -geograficzna.
Doposażone pracownie tworzą warunki do nauki przez eksperyment, uczą współpracy w grupie, planowania prostych doświadczeń,  wykonywania pomiarów, opisów i analiz wyników. Nauczyciele natomiast poznają elementy eksperymentu jako metody naukowej i jej zastosowania w dydaktyce ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zarządzania pracą uczniów, wyjaśniania i weryfikacji wyników. Nauczyciele i uczniowie uzyskają potwierdzenie nabycia kwalifikacji i kompetencji.

Planowane efekty

Utworzenie pracowni i realizacja zajęć pozwoli na rozwój młodych nysian. Zaangażowanie w samodzielne eksperymentowanie ukształtuje kompetencje daleko wykraczające poza zakres przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Są to: umiejętność pracy w grupie, organizacja pracy własnej, krytyczne rozumowanie, wyciąganie wniosków, opracowywanie i prezentacja informacji, umiejętności manualne i techniczne oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Wartość projektu

Całkowite koszty projektu 514 575,79zł
Wnioskowana kwota wsparcia 488 847,00 zł
Procentowy poziom wsparcia 95%

Do kogo jest skierowany projekt?

Do projektu zostanie zrekrutowanych 288 uczniów: po 96 uczniów na każdy z 3 semestrów szkolnych objętych projektem , w tym 139 dziewcząt i 149 chłopców,  oraz 38 nauczycieli.  Łącznie projekt zgromadzi 326 uczestników, w tym 173 kobiet oraz 153 mężczyzn, 100% z obszarów wiejskich.

 

Dodatkowo projekt zakłada bazowanie na wcześniejszych rozwiązaniach poprzez wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych projektów innowacyjnych realizowanych w latach 2007-2015 np.:

Piktografia – rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matemat.z zastosowaniem piktogramów Asylco. Wydawnictwo Bohdan Orłowski. Rozwiązanie odpowiada na problem niskiej efektywności stosowanych metod nauczania matematyki.Produktem finalnym jest pakiet dydaktyczny "Gramy w piktogramy" przygotowany w 3 wersjach dla klas 1-3, 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na produkt finalny składają się: poradnik dla nauczycieli, scenariusze zajęć z materiałami dvd i kartami pracy, zestawy pomocy dla ucznia i nauczyciela, w tym programy komputerowe, zestawy gier DVD oraz obudowa badawcza wraz z publikacjami naukowymi, popozycje szkoleń dla podmiotów kształcących nauczycieli. Link do materiałów: http://piktografia.pl/

Matematyka innego wymiaru  organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży. Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT   rozwiązaniem tym odpowiada na problem niedostatecznego zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka. Produktem finalnym jest innowacyjny program nauczania, który został oparty na nowoczesnych metodach nauki z wykorzystaniem technik multimedialnych i sposobów efektywnej nauki. Na produkt finalny składają się: portal edukacyjny ELITMAT SPACE, na którym dostępne są materiały edukacyjne z zakresu matematyki: plansze, animacje technik szybkiego liczenia, gry komputerowe on-line, gry strategiczne, zbiory zadań z rozwiązaniami dla nauczycieli (oddzielny zbiór dla każdego etapu edukacyjnego) oraz dla uczniów zawierające (oddzielny zbiór dla każdego etapu edukacyjnego), plansze i lekcje interaktywne. Link do materiałów: http://www.matematykainnegowymiaru.pl/open/materialy.php

 E-nauczyciel przyrody – projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zintegrowane środowiskoedukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego Jest rozwiązanie odpowiadające na problem niedostatecznego  zainteresowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nauką przedmiotów: fizyka, chemia geografia, biologia i przyroda. Produkt finalny-program wspomagania nauczania o nazwie ETOS, na który składają się: platforma pozwalająca na interakcję z animowaną nauczycielką, scenariusze zajęć dla nauczycieli czy animacje flash do dyskusji oraz publikacja książkowa zawierająca instrukcję  wykorzystania produktu, uzasadnienie stosowania programu ETOS oraz zestaw praktycznych wskazówek dla nauczycieli pracujących na programie. Link do materiałów: http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel/teacher_materials